Informasjon om SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen.

Påmelding
Foresatte melder barnet på den enkelte skoles SFO.  Fristen for påmelding er 15. februar. Påmeldingen skjer elektronisk via Visma Flyt Skole – https://skole.visma.com/karmoy

Alle som sender påmelding innen fristen er garantert plass. Dersom en trenger hjelp til den elektroniske påmeldingen, kan skolen kontaktes.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må det søkes om plass. Da er en avhengig av at det er ledig plass ved den aktuelle SFO. Dersom det er fullt, må barnet stå på venteliste. Søknad om plass etter påmeldingsfristen skal også skje elektronisk.
Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4. trinn eller til plassen sies opp skriftlig og oppsigelsestiden har gått ut. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Åpningstider
Ordningen er åpen 11 måneder i året. Den er stengt fra og med 1. juli til og med 31. juli.

SFO åpner klokken 07:00, er lukket i undervisningstiden for 1. – 4. klasse, åpner igjen når undervisningstiden er over, og stenger klokken 16:30.
Det er viktig at åpnings- og ikke minst stengetiden klokken 16:30 blir respektert.
For at de ansatte til enhver tid skal ha oversikt over hvor mange barn som er til stede i SFO, må barna gi beskjed om at de er kommet om morgenen, selv om de oppholder seg ute. Det er også svært viktig at ingen går hjem uten at de ansatte vet om det.

SFO er stengt på jul- og nyttårsaften, og stenger klokken 12:00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg kan SFO være stengt inntil fem kurs/planleggingsdager i løpet av året.
Det kan være tjenlig for skolefritidsordningene å samarbeide i feriene. Det betyr i så fall at SFO finner sted på en annen skole enn nærskolen i hele eller deler av ferien.

Foreldrebetaling

Det betales for 11 mnd i året, og betalingen skjer forskuddsvis hver måned.

Utgiftene kan føres til fratrekk på selvangivelsen.

 

Endring av vedtekter og betalingssatser
Det er kommunestyret som fastsetter vedtekter og betalingssatsene for SFO. Kommunestyret kan til enhver tid endre disse. Hovedutvalg oppvekst- og kultur kan gjøre nødvendige endringer i vedtektene som ikke fører til vesentlige økonomiske konsekvenser.