Informasjon om SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen.

Påmelding
Foresatte melder barnet på den enkelte skoles SFO.  Fristen for påmelding er 15. februar. Påmeldingen skjer elektronisk via Visma Flyt Skole – https://skole.visma.com/karmoy

Alle som sender påmelding innen fristen er garantert plass. Dersom en trenger hjelp til den elektroniske påmeldingen, kan skolen kontaktes.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må det søkes om plass. Da er en avhengig av at det er ledig plass ved den aktuelle SFO. Dersom det er fullt, må barnet stå på venteliste. Søknad om plass etter påmeldingsfristen skal også skje elektronisk.
Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4. trinn eller til plassen sies opp skriftlig og oppsigelsestiden har gått ut. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Åpningstider
Ordningen er åpen 11 måneder i året. Den er stengt fra og med 15. juli til og med 14. august.

SFO åpner klokken 07:00, er lukket i undervisningstiden for 1. – 4. klasse, åpner igjen når undervisningstiden er over, og stenger klokken 16:30.
Det er viktig at åpnings- og ikke minst stengetiden klokken 16:30 blir respektert.
For at de ansatte til enhver tid skal ha oversikt over hvor mange barn som er til stede i SFO, må barna gi beskjed om at de er kommet om morgenen, selv om de oppholder seg ute. Det er også svært viktig at ingen går hjem uten at de ansatte vet om det.

SFO er stengt på jul- og nyttårsaften, og stenger klokken 12:00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg kan SFO være stengt inntil fem kurs/planleggingsdager i løpet av året.
Det kan være tjenlig for skolefritidsordningene å samarbeide i feriene. Det betyr i så fall at SFO finner sted på en annen skole enn nærskolen i hele eller deler av ferien.

Foreldrebetaling

Det betales for 11 mnd i året, og betalingen skjer forskuddsvis hver måned.

 

Følgende satser gjelder fra og med 01.08.19
Hel plass til klokken 16:30                           kr. 2903 ,-
Delt plass til klokken 16:30                          kr. 1453,-
Hel plass til klokken 15:00                           kr. 2162,-
Delt plass til klokken 15:00                          kr. 1080,-
Utgiftene kan føres til fratrekk på selvangivelsen.

Søskenmoderasjon/betalingsreduksjon
Søskenmoderasjon gjelder dersom en familie har to barn eller flere i SFO. For det ene barnet betales full pris, for hvert søsken 50 % av det en til vanlig skulle betale. Det er en forutsetning at barna er folkeregistrert på samme adresse. De trenger ikke være biologiske søsken.
Dersom årsinntekten til familien er under 3G – fra 01.05.17 utgjør dette kr. 280 902,- – kan en søke om redusert foreldrebetaling. Reduksjonen innebærer at en betaler 50 % av det en til vanlig skulle ha betalt.
Skjema for redusert foreldrebetaling får en ved henvendelse til skolen eller på kommunens nettsider   https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/11/Betalingsreduksjon-for-SFO.pdf
Et eventuelt vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder ut skoleåret dersom grunnlaget for reduksjonen ikke endres.

Delt plass
Delt plass innebærer i utgangspunktet at barnet veksler på å være på SFO mandag – tirsdag en uke og onsdag – fredag den påfølgende uken. Eventuelle avvik fra dette må avtales spesielt, det kan ikke garanteres. Skolen vil så langt det er mulig prøve å finne en løsning, men må blant annet ta hensyn til bemanningssituasjonen.

Endring av vedtekter og betalingssatser
Det er kommunestyret som fastsetter vedtekter og betalingssatsene for SFO. Kommunestyret kan til enhver tid endre disse. Hovedutvalg oppvekst- og kultur kan gjøre nødvendige endringer i vedtektene som ikke fører til vesentlige økonomiske konsekvenser.  Gjeldende vedtekter kan du lese her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/06/SFOVEDTEKTER2019-vedtatt-hsk-30.-januar.pdf